تصاویر عاشقانه

چشم هایت مفسر عشق و زندگی ست

ترانه & مرتضی

روز مرد

روزت مبارک

ترنم ترانه

روزت مبارک

تولدت مبارک ، مرتضا جان

/

© 2018 تصاویر عاشقانه

ترجمه شده توسط : مرتضی الماسی´